Elektrosmog

Elektrosmog je neionizující záření umělého původu. Prostupuje okolním prostředím a může způsobit
újmu živým organismům.

 

Ačkoliv jsou výsledné účinky velmi rozmanité,
všechny vznikají následujícím způsobem:

1. Expozice těla EM poli
umožňuje vstřebat část jeho energie

 

např. Rádiové vlny (GSM)
nebo  Mikrovlnné záření (Wi-Fi)

2. Mechanismus interakce
mezi EM polem a biologickým systémem

 

např. Změna spinu elektronu mechanismem radikálního páru

3. Chemické změny
zasažených molekul

 

např. Zamezení neutralizace
volných radikálů

4. Biologické účinky

ovlivňující buněčné pochody

 

např. Mutace DNA

/ Jednovláknové zlomy

5. Škodlivé zdravotní účinky

při přetížení opravných
a kompenzačních mechanismů

 

např. Rakovina, neplodnost,
neurodegenerativní onemocnění

SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ

 

Nežádoucí zdravotní účinky vycházející z tepelných účinků (absorbovaná energie zahřívá tkáň) jsou obvykle velmi dobře ukotveny v legislativě na ochranu veřejného zdraví (expoziční hygienické limity) dle mezinárodních doporučení (ICNIRP).

 

Stále však panují rozdílné názory na nežádoucí zdravotní účinky způsobené netepelnými účinky (absorbovaná energie způsobuje jiné změny) vedoucí k mylným výkladům a opomíjení rizik nejen širokou veřejností, ale i ze strany odborných organizací.

 

Proto jsem věnoval více než 7 let zodpovězení jedné zásadní otázky ve světle současného vědeckého poznání:

 

 

"Představuje EM pole zdravotní riziko i v rámci platné legislativy?"

ANO

75%

NE

25%

Tento jednoznačný závěr je založen na masivní rešerši dostupné vědecké literatury přezkoumané Analýzou konkurenčních hypotéz (ACH): pokročilém analytickém postupu, který je doporučován Ústřední zpravodajskou agenturou (CIA) pro obzvláště náročná a vysoce kontroverzní témata.

 

 

Analýza konkurenčních hypotéz:

Prozkoumejme analytickou cestu:

Šok

Elektro

Biologické účinky EM pole jsou objasněny
v následujícím vzdělávacím filmu:

 • 1) ALTERNATIVY

   

  H1: Ano, EM pole způsobuje biologické účinky,
  které mohou vyústit ve škodlivé zdravotní účinky,
  pokud jsou přehlceny kompenzační mechanismy těla (biologickými účinky EM pole nebo jinými faktory).

   

  H2: Ne, EM pole nezpůsobuje škodlivé zdravotní účinky. Může mít biologické účinky, které jsou vždy kompenzovány opravnými mechanismy těla
  (proto se neprojeví zdravotními účinky).

   

  H3: Ne, EM pole nezpůsobuje biologické účinky
  ani škodlivé zdravotní účinky.

   

 • 2) DŮKAZY

   

  Shromáždění a rozepsání významných důkazů
  – pro i proti každé hypotéze.

   

  Hlavní zdroje tvořily systematické přehledové články, výzkumné studie, doporučení vědeckých výborů
  a legislativa na ochranu veřejného zdraví.

   

 • 3) KORELACE

   

  Každý důkaz byl vztažen ke všem hypotézám
  (např. H1 kor.).

   

  Následně byla vyhodnocena rozlišovací citlivost
  každého důkazu (zda důkaz umožňuje posoudit,
  která hypotéza je pravděpodobnější).

   

 • 4) REVIZE

   

  Slabé, vadné a nerozlišující důkazy byly odstraněny: např. “Výskyt syndromu hypersenzitivity”,
  který pozitivně koreloval se všemi hypotézami,
  a navíc nemohl být oddělen od nesouvisejících příčin.

   

 • 5) ZÁVĚR

   

  Vyhodnocování hypotéz jejich postupným zamítáním
  na základě neslučitelnosti s rozlišujícími důkazy
  vedlo k vyvrácení a odstranění H3
  (ani biologické ani zdravotní účinky).

   

  H2 (biologické účinky nevedou ke zdravotním účinkům) byla vyvrácena, zatímco H1 (biologické účinky mohou vyústit ve zdravotní účinky) byla zdráhavě přijata, jelikož nemohla být vyvrácena.

   

 • 6) HODNOCENÍ

   

  Rozlišující důkazy byly opět přezkoumány vůči vědecké literatuře (systematické přehledové články) a hlouběji hodnoceny k vyčíslení míry jejich korelace
  se zbývajícími hypotézami.

   

 • 7) PRAVDĚPODOBNOST

   

  Vícekriteriální užitková analýza byla použita
  k vyčíslení výsledné pravděpodobnosti každé hypotézy.

   

  Zahrnovala váhování klíčových důkazů, rozdělení
  10 bodů pravděpodobnosti (bp) mezi obě hypotézy,
  vypočtení skóre každého důkazu (váha x bp)
  a sečtení jednotlivých skóre k získání
  celkové pravděpodobnosti jednotlivých hypotéz.

   

 • 8) DISKUSE

   

  Na základě této rozsáhlé analýzy je H1
  (EM pole může způsobit škodlivé zdravotní účinky) nejpravděpodobnější hypotézou (75% jistota). Epidemiologické i experimentální studie naznačují zvýšené riziko škodlivých zdravotních účinků způsobených EM polem.

   

  Dětská leukémie nebyla zahrnuta do vyčíslení pravděpodobnosti, jelikož je obvykle používána
  jako politický argument (ke vzbuzení emocí) a jen vzácně pro konstruktivní diskusi založenou na důkazech.

   

  Z hlediska vědecké kontroverze by měla být
  zvláštní pozornost věnována zdroji financování.
  Vyřazení průmyslem financovaných a slabě navržených studií minimalizuje rozpory a odhaluje skutečný stav vědeckého poznání (v souladu s H1).

   

 • 9) VÝHLED

   

  Důkladnější prozkoumání vlivu složitosti EM pole
  by mohlo pomoci při budoucím přehodnocování legislativy na ochranu veřejného zdraví (dle výzkumů rostoucí složitost pole vede k nižší přizpůsobivosti organismu).

   

  Synergické působení EM pole a dalších zátěžových faktorů by si zasloužilo více pozornosti.
  Hlubší porozumění tzv. „koktejlovému efektu“
  může pomoci ochránit citlivé skupiny obyvatelstva
  a zpřesnit limity pracovní expozice v určitých prostředích (zvýšená expozice zátěžovým faktorům).

   

  Zatímco se stále objevují nové vědecké důkazy
  o schopnosti EM pole škodlivě působit na lidské zdraví, odborné výbory a odpovědné orgány by měly svědomitě aktualizovat legislativu na ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky EM pole na základě principu předběžné opatrnosti, aby široké veřejnosti zajistily bezpečné používání elektroniky a nových technologií.

   

Elektrosmog je neionizující záření umělého původu. Prostupuje okolním prostředím a může způsobit újmu živým organismům.

 

Ačkoliv jsou výsledné účinky velmi rozmanité, všechny vznikají následujícím způsobem:

Šok

Elektro

 • 1) ALTERNATIVY

   

  H1: Ano, EM pole způsobuje biologické účinky, které mohou vyústit ve škodlivé zdravotní účinky, pokud jsou přehlceny kompenzační mechanismy těla (biologickými účinky EM pole
  nebo jinými faktory).

   

  H2: Ne, EM pole nezpůsobuje škodlivé zdravotní účinky.
  Může mít biologické účinky,
  které jsou vždy kompenzovány opravnými mechanismy těla
  (proto se neprojeví
  zdravotními účinky).

   

  H3: Ne, EM pole nezpůsobuje biologické účinky ani
  škodlivé zdravotní účinky.

 • 2) DŮKAZY

   

  Shromáždění a rozepsání
  významných důkazů – pro
  i proti každé hypotéze.

   

  Hlavní zdroje tvořily systematické přehledové články, výzkumné studie, doporučení vědeckých výborů
  a legislativa na ochranu
  veřejného zdraví.

 • 3) KORELACE

   

  Každý důkaz byl vztažen
  ke všem hypotézám
  (např. H1 kor.).

   

  Následně byla vyhodnocena rozlišovací citlivost každého důkazu (zda důkaz umožňuje posoudit, která hypotéza
  je pravděpodobnější).

   

 • 4) REVIZE

   

  Slabé, vadné a nerozlišující
  důkazy byly odstraněny: např. “Výskyt syndromu hypersenzitivity”, který pozitivně koreloval se všemi hypotézami, a navíc nemohl být oddělen od nesouvisejících příčin.

   

 • 5) ZÁVĚR

   

  Vyhodnocování hypotéz jejich postupným zamítáním na základě neslučitelnosti s rozlišujícími důkazy vedlo k vyvrácení
  a odstranění H3 (ani biologické
  ani zdravotní účinky).

   

  H2 (biologické účinky nevedou ke zdravotním účinkům) byla vyvrácena, zatímco H1 (biologické účinky mohou vyústit ve zdravotní účinky) byla zdráhavě přijata, jelikož
  nemohla být vyvrácena.

   

 • 6) HODNOCENÍ

   

  Rozlišující důkazy byly opět přezkoumány vůči vědecké literatuře (systematické přehledové články)
  a hlouběji hodnoceny k vyčíslení míry jejich korelace
  se zbývajícími hypotézami.

   

 • 7) PRAVDĚPODOBNOST

   

  Vícekriteriální užitková analýza byla použita k vyčíslení výsledné pravděpodobnosti každé hypotézy.

   

  Zahrnovala váhování klíčových důkazů, rozdělení 10 bodů pravděpodobnosti (bp) mezi
  obě hypotézy, vypočtení skóre každého důkazu (váha x bp)
  a sečtení jednotlivých skóre
  k získání celkové pravděpodobnosti jednotlivých hypotéz.

 • 8) DISKUSE

   

  Na základě této rozsáhlé analýzy
  je H1 (EM pole může způsobit škodlivé zdravotní účinky) nejpravděpodobnější hypotézou (75% jistota). Epidemiologické i experimentální studie naznačují zvýšené riziko škodlivých zdravotních účinků způsobených EM polem.

   

  Dětská leukémie nebyla zahrnuta
  do vyčíslení pravděpodobnosti,
  jelikož je obvykle používána
  ke vzbuzení emocí a jen vzácně
  pro diskusi založenou na důkazech.

   

  Z hlediska vědecké kontroverze
  by měla být zvláštní pozornost věnována zdroji financování.
  Vyřazení průmyslem financovaných
  a slabě navržených studií minimalizuje rozpory
  a odhaluje skutečný stav vědeckého poznání (v souladu s H1).

 • 9) VÝHLED

   

  Důkladnější prozkoumání
  vlivu složitosti EM pole by mohlo pomoci při budoucím přehodnocování legislativy ochrany veřejného zdraví.

   

  Synergické působení EM pole a dalších zátěžových faktorů by si zasloužilo více pozornosti. Hlubší porozumění tzv. „koktejlovému efektu“ může pomoci ochránit citlivé skupiny obyvatelstva a zpřesnit limity pracovní expozice.

   

  Zatímco se stále objevují nové důkazy o schopnosti EM pole škodlivě působit na lidské zdraví, odpovědné orgány
  by měly aktualizovat legislativu
  na ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky EM pole na základě principu předběžné opatrnosti
  ,
  aby zajistily bezpečné používání elektroniky a nových technologií.

   

1. Expozice těla EM poli
umožňuje vstřebat část energie

 

např. Rádiové vlny (GSM)
nebo Mikrovlnné záření (Wi-Fi)

2. Mechanismus interakce

EM pole a biologického systému

 

např. Změna spinu elektronu
mechanismem radikálního páru

SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ

 

Stále panují rozdílné názory na nežádoucí zdravotní účinky způsobené netepelnými účinky (absorbovaná energie způsobuje jiné změny než ohřev) vedoucí k mylným výkladům a opomíjení rizik nejen širokou veřejností, ale i ze strany odborných organizací.

 

Proto jsem věnoval více než 7 let zodpovězení jediné otázky ve světle současného vědeckého poznání:

 

Představuje EM pole
zdravotní riziko i v rámci
platné legislativy?

Šok

Elektro

Biologické účinky EM pole
jsou objasněny v animovaném
vzdělávacím filmu:

 • 1) ALTERNATIVY

   

  Na počátku jsem
  formuloval 3 hypotézy:

   

  H1: Ano, EM pole způsobuje biologické účinky, které mohou vyústit ve škodlivé zdravotní účinky, pokud jsou přehlceny kompenzační mechanismy těla.

   

  H2: Ne, EM pole nezpůsobuje škodlivé zdravotní účinky. Může mít biologické účinky, které jsou vždy kompenzovány opravnými mechanismy těla.

   

  H3: Ne, EM pole nezpůsobuje biologické účinky ani škodlivé zdravotní účinky.

   

 • 2) DŮKAZY

   

  Shromáždění a rozepsání významných důkazů – pro i proti každé hypotéze.

   

  Hlavní zdroje tvořily systematické přehledové články, výzkumné studie, doporučení vědeckých výborů a legislativa
  na ochranu veřejného zdraví.

   

 • 3) KORELACE

   

  Každý důkaz byl vztažen ke všem hypotézám
  (např. H1 kor.).

   

  Následně byla vyhodnocena rozlišovací citlivost každého důkazu (zda důkaz umožňuje posoudit, která hypotéza je pravděpodobnější).

   

 • 4) REVIZE

   

  Slabé, vadné
  a nerozlišující důkazy
  byly odstraněny: např.
  “Výskyt syndromu hypersenzitivity”,
  který pozitivně koreloval se všemi hypotézami,
  a navíc nemohl být oddělen od nesouvisejících příčin.

   

 • 5) ZÁVĚR

   

  Vyhodnocování hypotéz jejich postupným zamítáním na základě neslučitelnosti s rozlišujícími důkazy vedlo k vyvrácení
  a odstranění H3
  (ani biologické ani zdravotní účinky).

   

  H2 (biologické účinky nevedou ke zdravotním účinkům) byla vyvrácena, zatímco H1 (biologické účinky mohou vyústit
  ve zdravotní účinky) byla zdráhavě přijata, jelikož nemohla být vyvrácena.

   

 • 6) HODNOCENÍ

   

  Rozlišující důkazy
  byly opět přezkoumány vůči vědecké literatuře (systematické přehledové články) a hlouběji hodnoceny k vyčíslení míry jejich korelace se zbývajícími hypotézami.

   

 • 7) PRAVDĚPODOBNOST

   

  Vícekriteriální užitková analýza byla použita
  k vyčíslení výsledné pravděpodobnosti
  každé hypotézy.

   

  Zahrnovala váhování klíčových důkazů, rozdělení 10 bodů pravděpodobnosti (bp)
  mezi obě hypotézy, vypočtení skóre
  každého důkazu (váha x bp) a sečtení jednotlivých skóre k získání celkové pravděpodobnosti jednotlivých hypotéz.

   

 • 8) DISKUSE

   

  Na základě této rozsáhlé analýzy je H1 (EM pole může způsobit škodlivé zdravotní účinky) nejpravděpodobnější hypotézou (75% jistota).

   

  Dětská leukémie nebyla zahrnuta do vyčíslení pravděpodobnosti, jelikož je obvykle používána ke vzbuzení emocí a málokdy pro konstruktivní diskusi.

   

  Zvláštní pozornost by
  měla být věnována zdroji financování. Vyřazení průmyslem financovaných
  a slabě navržených studií minimalizuje rozpory

  a odhaluje skutečný stav vědeckého poznání
  (v souladu s H1).

 • 9) VÝHLED

   

  Důkladnější prozkoumání vlivu složitosti EM pole by mohlo pomoci při budoucím přehodnocování legislativy na ochranu veřejného zdraví.

   

  Porozumění Synergickému působení EM pole a dalších zátěžových faktorů může pomoci ochránit citlivé skupiny obyvatelstva a zpřesnit limity pracovní expozice.

   

  Odpovědné orgány by měly  aktualizovat legislativu ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky EM pole na základě principu předběžné opatrnosti,
  aby zajistily bezpečné používání elektroniky
  a nových technologií.